Projeler

Birleşik Arap Emirlikleri 2010 - 2015
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain bölgesinde bulunan 33 kV kapasitesindeki elektrik dağıtım şebekesinin genişletilmesi için gerekli müşavirlik hizmetlerinin verilmesi 33 kV elektrik dağıtım şebekesi genişletilmesi kapsamında:
 • 3 adet 33kV'lik indirim merkezlerinin kurulması
 • Mevcut olan 33/11 kV kapasiteli 1(bir) adet trafonun değiştirilmesi,
 • Mevcut olan 29 adet 33/11 kV trafonun yer değişimlerinin yapılması,
 • 20 MVA 33/11 kV′lik trafonun temini ve montajı
 • 33kV & 11kV unitelerinin değiştirilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2009 - 2012
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Her biri 8 MWel (toplam 16 MWel) gücünde ki iki dizel jenaratörlerinden oluşan dördüncü enerji santralı geniş letme projesi Çizimlerin kontrolü ve onayı, inşaat ve garanti süresi boyunca proje yönetimi, şantiye yönetimi ve şantiye kontrolü
Eritrea 2008
EEC - Eritrean Electric Corporation
Toplam 116 MWel kapasitesindeki dizel enerji santrallerinin bakım ve onarımı için verilen müşavirlik hizmetleri:
 • Hirgigo (88 MWel )
 • Beleza (17 MWel)
 • Assab (4 MWel)
 • Diğerleri (7 MWel)
Enerji santrallerinde kullanılan dizel motor/generator sistemleri ve diğer makine ve ekipmanların hakkında teknik değerlendirme yapılabilmesi için gerekli olan müşavirlik hizmetlerinin sunulması, EEC nin işletme ve personal kapasitesinin değerlendirilmesi, gerekli görülmesi durumunda iyileştirme programlararının hazırlanması,çevre değerlendirme raporlarının hazılanması, bakım ve onarımla ilgili maliyet değerlerinin belirlenmesi
Birleşik Arap Emirlikleri 2008 - 2011
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain de 33/11 kV'lik mobil indirim merkezlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve 33 kV'lik kabloların döşenip işletmeye alınması Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2007 - 2014
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain bölgesinde bulunan 33 kV kapasitesinde ki elektrik şebekesinin 33/11 kV indirici trafo üniteleri, 33 kV yüksek gerilim hattı ve 33 kV kablo sistemleri ile güçlendirilmesi Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri
Sudan 2006 - 2008
WNPOC/MAN - White Nile Petroleum Operating Company/MAN B&W
54 MWel kapasiteli Thar Jath merkezi enerji santralı Santral işletimi ve bakım hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2006 - 2012
ADWEA - Abu Dhabi Water and Electricity Authority
Abu Dhabi de, H.H. Sheikh Khalifa sarayında bulunan 11 kV gücündeki enerji şebekesi sisteminin ve enerji santralının modernize edilmesi, ayrıca Beach Sarayında bulunan 4 ve 5 numaralı indirme merkezlerindeki panalor ve tesisatın montajı Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile birlikte dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2007
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Her biri 8 MWel gücünde olan üç dizel enerji ünitesinin (toplam 24 MWel) inşası için dördüncü enerji santralı projesi Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri kapsamında teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, projeye teklif verecek uluslararası hizmet veren firmaların belirlenmesi ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesi, anlaşma müzakereleri sırasında gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, dizayn dökümanlarının ve teknik planların kontrol edilmesi, proje ve şantiye yönetimi, şantiyedeki inşaat faaliyetlerinin ve mekanik/elektrik işleriyle ilgili montajın kontrolü ve tesislerin işletmeye alınmasının denetlenmesi, işletme personelinin eğitilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Dizel yakıtı ile çalışan, her biri 6,5 MWel gücüne sahip 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinden dolayı sık sık meydana gelen elektriğin kesilme nedenlerinin araştırılması Geçmişte sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması ve sistemden kaynaklanan arızaların ortadan kaldırılmasına yönelik uygun önlemlerin tesbit edilebilmesi için gerekli ölçüm metodlarınının geliştirilmesi, voltaj ve hız regülatörlerinin ayarlarında gerekli olan değişiklikler için ölçümlerin yapılması ve önerilerin sunulması, bununla ilgili olarak bir rapor hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé ve Hulhumalé yi içeren bölgeleri kapsayan yerlerde elektrik ihtiyacıyla ilgili çalışmalar - Master Plan Yerel mercilerin ve özel sektörün genişleme planlarını da içeren elektrik ihtiyacının 2020 ve de 2030 yılına kadar olan süre göz önünde tutularak hesaplanması, şebeke analizlerinin yukarıdaki tarihler göz önünde bulundurularak yapılması, hem çevre kirliliğini engellemek için mümkün olan önlemlerin, hemde potansiyel atık sıcaklığın kullanılabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının araştırılması, finans analizi, çevre kirliliğini önlemek için gerekli olan yapısal değişikliklerin maaliyetinin belirlenmesi, bunlar için gerekli olan raporların hazırlanması ve raporun tanıtımı
Maldiv Cumhuriyeti 2004
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Enerji santral binasındaki beton tahribatı Enerji santral binasındaki beton hasarının mevcut durumunun araştırılması ve bu konuda bir rapor hazırlayıp gerekli tavsiyelerin yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2004
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Elektrik santralının bulunduğu bölgede zemin kirliliği ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması Topraktan ve yeraltı suyundan örneklerin alınıp gerekli analizlerin Almanya’da sertifikalı laboratuvarlar tarafından yapılmasının sağlanması, zeminin kullanılabilmesi için gerekli önlemleri de içeren bir raporun hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STO - State Trading Organisation PLC, Malé, Maldiv
FUNADHOO adasının petrol tanklarının modernize edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması Müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ve dizayn dökümanların hazırlanması, teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, anlaşma metinlerinin değerlendirmesi ve son şeklini almasında gerekli danışmanlık hizmetleri, şantiye kontrol hizmetleri
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2004 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Güneş enerjisi sistemiyle çalışan modüllerin 1 MWel’a kadar elektrik üretiminde kullanılması Bu proje ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé elektrik santralında kurulu bulunan ve dizel yakıtıyla çalışan 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinin ağır yakıtla çalışması için gerekli teknik değişikliklerin yapılması (toplam güç 13 MWel) Teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, anlaşma metinlerinin ve dizayn dökümanlarının hazırlanması, şantiyedeki inşaat faaliyetlerinin kontrolü, işletme personelinin eğitilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2003 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STO - State Trading Organisation PLC, Malé, Maldiv
Akar yakıt tanklarının bulunduğu FUNADHOO adasındaki bütün alt yapı ve binalar dahil olmak üzere elektrik santralı, pompa istasyonu ve tanklarında içinde bulunduğu tüm elektro-mekanik sistemlerin gözden geçirilip, bugünün şartlarına ve teknik standartlarına uygun olarak tekrar düzenlenmesi Tanklar, elektrik ve pompa istasyonları dahil olmak üzere tüm bina ve elektro-mekanik sistemlerle ilgili bilgilerin toplanması ve bütün sistemlerin bugünün teknik standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaların, öneri ve şartnameleri içeren raporun hazırlanması, 2013 yılına kadar gerekli olan tank, pompa ve elektrik istasyonlarının kapasite ve güçlerinin belirlenmesi, tank, yangın söndürme sistemleriyle tüm alt yapı ve atık yağ toplama/ değerlendirme sistemlerinin dizayn dokümanlarının ve işletme kılavuzlarının hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé elektrik santralında kurulu bulunan, dizel yakıtıyla çalışan 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinin ağır yakıtla çalışması halinde beklenilen değişiklikleri içeren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2002 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Dizel yakıtla çalışmak üzere kurulmuş olan Malè elektrik santralının ağır yakıtla çalışabilmesi için gerekli teknik değişimlerin geliştirildiği fizibilite çalışması, kurulu güç şu makinalardan oluşmaktadır:
 • 3 x 2,15 MWel,
 • 1 x 4,32 MWel,
 • 1 x 5,69 MWel ve
 • 2 x 6,50 MWel
Fizibilite çalışmasının, teknik değişimlerin, çevresel hususların ve de ekonomik gerçekleşebilirliğin göz önünde bulundurularak hazırlanması, verilen hizmetler şu noktaları içermektedir:
 • santral ile ilgili verilerin toplanması,
 • mevcut santralın değerlendirilmesi,
 • çevresel koşullar ele alınarak uygun teknik tasarımın geliştirilmesi,
 • finans analizleri
Irak 2002 - 2003
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Erbil, Irak
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel enerji santralının 2 yıllık garanti süresi boyunca sunulan danışmanlık, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri
Irak 2000 - 2001 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Erbil, Irak
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel enerji santralının inşaatı esnasında proje yönetimi, inşa faaliyetlerinin kontrolü, mekanik ve elektrik işleriyle ilgili montajın ve tesislerin işletmeye alınmasının denetlenmesi
Hindistan 2000 - 2001 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
MAN B&W Diesel AG, Augsburg, Almanya
LVS Power Ltd. için kurulan dizel enerji santralı (35 MWel), Visakhapatnam, Hindistan Şantiyedeki inşa faaliyetlerinin kontrolü ve denetimi, temel inşaat ve de yapı imar planlarının tastik ve onayı
Türkiye 2000 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
BİRKO A.Ş., Niğde, Türkiye
Atık ısıyla buhar üretme kazanı sistemli dizel kojenerasyon santralı (2 x 5,5 MWel) Santral işletmesi, personel seçimi ve personelin işletme ve bakım işleri için eğitilmesi, işletme ve bakım taslaklarının yedek parça listeleriyle birlikte hazırlanması
Dominik Cumhuriyeti 2000
MAN B&W Diesel AG, Augsburg, Almanya
Diezel enerji santralı (Fuel Oil), La Vega, (5 x 17,4 MWel), toplam 87 MWel, Dominik Cumhuriyeti Şantiye yönetimi, şantiyedeki inşa faaliyetlerinin kontrolü, iş planının uygulanması, Claim Management, bütçe kontrolü
Irak 2000
BEA Consulting GmbH, Düsseldorf, Almanya
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel termik santralının planlanması, inşaatı ve işletilmesi alanlarında yapılan müşavirlik faaliyetleri,
yerel elektrik kurumlarına kendi bünyeleri içerisinde projelendirme ve teknik planlama konularının geliştirilmesi ve teşekkülü konusunda verilen destek faaliyetleri
Mali 2000 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
FICHTNER GmbH & Co. KG, Stuttgart, Almanya
Dizel enerji santralı, Bamako (2 x 6,5 MWel), Mali Şantiyedeki inşa faaliyetlerinin kontrolü, mekanik inşaat işlerine bağlı yönetim ve işletmeye alma işlemleri, detaylı planlama dökümanları ve çizimleriyle ilgili mekanik işlemlerin onaylanması
Türkiye 1999 - 2000 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
MAN B&W Diesel AG, Augsburg, Almanya
Atık ısıyla buhar üretme kazanı sistemli dizel kojenerasyon santralı (2 x 5,5 MWel) BİRKO, Niğde, Türkiye Tüm elektro mekanik tesisatın ve de atık ısıyla buhar üretme kazanlı dizel jenaratörlerinin montaj ve enstallasyonu, tüm boru sistemlerinin ve bununla birlikte izolasyon ve boru tava ayaklarının montajı, tüm kabloların, elektronik enstallasyon malzemelerinin, ayrıca dizel ve fuel oil tanklarının, boru tavalarının, ve de mekanik enstallasyon malzemelerinin temini
Türkiye 1999 - 2000
HADIMKÖY Enerji A.Ş., İstanbul, Türkiye
Atık ısıyla buhar üretme kazanı sistemli gaz enerji santralı (60 MWel) Projenin geliştirilmesi, teknik ve finansiyel şartlar göz önünde bulundurularak fizibilite etüdlerinin hazırlanması, teknik ve genel şartnamelerin hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi
Türkiye 1999
YAPISAL LTD., İstanbul, Türkiye
5 MWel biyogazla çalışan enerji santralı, 5 x 1 MWel Tüm makinaları, elektrik ekipmanları ve inşaat işlerini kapsayan teknik tasarımın, yerli ürünler ve hizmetler göz önünde bulundurarak hazırlanması
Türkiye 1999
İzmit ve Sakarya da yerel makamlar
Türkiye ye deprem yardımı Konaklama ve sıhhi ihtiyaçları karşılamak üzere konteyner temini
Endonezya 1999 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
COLENCO Power Engineering AG, Baden, İsviçre
Dizel enerji santralı projesi - müşavirlik hizmetleri D5
 • (14 x 2,8 MWel,
 •  10 x 1,5 MWel,
 •    2 x 2,7 MWel)
Şantiyelerdeki elektro mekanik inşa faaliyetlerinin kontrolü
Endonezya 1998 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
SIEMENS AG, Erlangen, Almanya
Dizel termik santralı inşaatı:
  Toplam
 • 54 MWel dizel motorları
 • ve 5,4 MWel gaz motorları
Gorontalo şantiyesinde şantiye yönetimi ve inşa faaliyetlerinin kontrolü (4 x 2,8 MWel)
Türkiye 1998 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
Consortium AKFEN-PAR, Ankara, Türkiye
Kombine çevirim santralı, Iğdır 500 MWel IPP bazında yapılan kombine çevirim santralı için fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Çad 1998
Lahmeyer International, Frankfurt/M., Almanya
Dizel enerji santralı
 • N`Djamena 17,6 MWel,
 • Sarh 4,5 MWel,
 • Moundou 1,2 MWel
Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Gine Bissau 1998
SGI Ingenierie SA, Cenevre, İsviçre
Dizel termik santralı Bissau: 10, 6 MWel, genişletme (Ek) : 2 x 3 MWel Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi, As-built dökümanlarının ve santralın genişletilmesi ve rehabilitasyonu için şartnamelerinin hazırlanması
Eritrea 1998
Lahmeyer International, Frankfurt/M., Almanya
Hirgigo dizel enerji santralı (2 zamanlı düşük hızla çalışan motorlar) tam kapasite: 88 MWel (4x 22 MWel), Massawa Detay projelendirme döküman ve çizimlerinin mekanik işlerle ilgili bölümlerinin onaylanması
Çad 1998
Lahmeyer International, Frankfurt/M., Almanya
Dizel ve gaz türbinleri santralı, N`Djamena, tam kapasite: 18 MWel N`Djamena da rafineri bağlantılı yeni bir santralın (nafta ve fuel oil kullanmak üzere) yapımı için gerekli teknik tasarımların hazırlanması çalışmaları
Maldiv Cumhuriyeti 1999 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
DHIVEHI MEYSTHIRI, Malé, Maldiv
Second Tourism Master Plan Maldiv de bir tatil beldesi kurmak üzere yapılan fizibilite çalışmaları ve buna ek olarak enerji santralı ve deniz suyu arıtma tesisinin planlanması

Geri